_

 

سومين جلسه شوراي علمي راهبردي "فلسفه و کودک "برگزار شد

 سومين جلسه مشترک شوراي علمي راهبردي فلسفه و کودک با همکاري بنياد حکمت اسلامي صدرا و وزارت آموزش و پرورش برگزار شد به گزارش روابط عمومي بنياد حکمت اسلامي صدرا ،اين جلسه به منظور ادامه بررسي طرح جامع پيشنهادي بنياد حکمت اسلامي صدرا در خصوص برنامه "فلسفه و کودک با حضور اعضاي شورا برگزار شد ادامه کار بررسي طرح جامع فلسفه و کودک به جلسه بعد موکول شد، جلسات اين شورا به رياست آيت الله سيد محمد خامنه اي رياست بنياد و دبيري دکتر احد فرامرز قراملکي استاد فلسفه دانشگاه تهران برگزارمي شود .