_

  تاريخ:11/11/1389

چاپ صفحه        ذخيره صفحه

انتشار نخستين جلد از مجموعه رسائل نفيس فلسفي حكيم ملاصدرا

 

جلد اول مجموعه رسائل فلسفي ملاصدرا، مشتمل بر شش رساله از رساله‌هاي صدرالمتألهين، بهمراه ترجمه آنها به زبان فارسي است، كه به همّت انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا به چاپ رسيده است.

 

___________________________________________________________________

 

 

  

از ديرباز سرزمين ايران گاهوارة تمدّن و قلمرو علم و حكمت بود كه ظهور و طلوع آئين مقدس اسلام و تعاليم آزاديبخش و آزاده‌پرور آن، به اين تمدن بالنده بشري چهرة بهتر و جمال بيشتر بخشيد و در فروغ آن، درخت كهنسال حكمت و دانش، برگ و بار تازه يافت و ميوه حياتبخش و سعادتساز خود را به همة جهانيان ارزاني داشت.

لذا دوستداران حكمت و دانش در كشورمان، همّت گماردند تا غبار فراموشي از چهرة بسياري از بزرگان حكمت و دانش زدوده شود و علما و حكما و عرفا و شعراي بزرگ اسلامي و ايراني را به جامعه ملي و بشري معرفي نمايند.

در اين ميان ضرورت اقتضا داشت كه شخصيت بزرگ و بي‌همتائي چون حكيم صدرالدين محمد شيرازي كه فيلسوف، قرآن‌شناس، مفسّر، علامه حديث‌شناس و محدث بزرگ اسلامي است، به جهانيان شناسانده شود و همچنين آثار بي‌مانند او به كاملترين و بهترين صورت تصحيح و مقدمه نگاري و ويرايش گردد و با چاپي شايسته در دسترس مشتاقان حكمت و تفسير و حديث و معارف اسلامي و بشري قرار گيرد.

رسائل ارزشمند فلسفي كه از اين محدّث بجا مانده، از جمله آثاري مي‌باشد، كه چندي است بنياد حكمت اسلامي صدرا دغدغه جمع‌آوري و انتشار و چاپ آنها را با ترجمه‌اي روان به زبان فارسي داشته است.

جلد اول از مجموعه اين رسائل كه بتازگي توسط انتشارات بنياد صدرا به چاپ رسيده، شامل شش رساله اتصاف الماهية بالوجود، التشخص، سريان الوجود، أجوبة المسائل لبعض الخلاّن، شواهد الربوبية و المزاج مي‌شود.

صدرا، در رساله اتصاف ماهيت به وجود، از چگونگي حمل وجود بر ماهيت و آراء مطروحه در باب آن، اشكالات وارد بر آن و راه‌حلهاي پيشنهادي براي حل مشكلات مربوط بدان بحث نموده است.

در رساله تشخص كه مشتمل بر سه بخش است، از نحوة تشخص و ملاك آن سخن گفته و سه اشكال بر رأي دواني و سيد صدر وارد نموده است.

رساله سريان الوجود از كيفيت رابطه واجب تعالي با موجودات و ممكنات از نظر وحدت و كثرت وجود سخن به ميان آورده است؛ و سه رساله‌اي كه از آنها نام برده شد، توسط دكتر سيد محمود يوسف‌ثاني تصحيح و ترجمه شده است.

رساله أجوبة المسائل در بر دارنده پنج پرسش است كه صدرا بطور مستوفا بدانها پاسخ داده است؛ و در پايان اين رساله حواشي استاد سيد جلال الدين آشتياني آمده است.

شواهد الربوبية از ديگر رسائل نفيس ملاصدرا است؛ وي در اين رساله تمام آراي حكمي خويش را كه تعداد آنها به 187 رأي مي‌‌رسد؛ بطور مجمل فهرست نموده است.

رساله المزاج نيز حاوي افكار و آراء صدرالمتألهين در باب مسأله مزاج است كه در واقع يكي از بخشهاي مهم حكمت طبيعي بحساب مي‌آيد؛ كه ملاصدرا در اين رساله به تحليل نظرات بوعلي سينا در اين باب نيز پرداخته و با اشاره‌اي گذرا به رأي ارسطو در اين خصوص، به رساله شش فصلي خود در باب مزاج پايان داده است.

سه رساله پاياني كتاب نيز توسط دكتر حامد ناجي اصفهاني تصحيح گرديده و البته مصححان براي هر يك از رسائل چاپ شده در اين كتاب، مقدمه مفصل نگاشته‌اند.

جلد اول مجموعه رسائل فلسفي ملاصدرا زير نظر آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي در 492 صفحه همراه با فهرست آيات قرآني، احاديث و اشعار، نام اشخاص و كتابها و اصطلاحات و تعابير و با قيمت 112000 ريال، از سوي انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا به چاپ رسيده است.

 

   انتهاي پيام

 

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي