_

 

 تاريخ:14/04/1391

چاپ صفحه    ذخيره صفحه

كتاب «مفهوم جوهر در متافيزيك تحليلي معاصر» توسط انتشارات حكمت صدرا منتشر گرديد.  

 

  

___________________________________________________________________
 

اين كتاب توسط دكتر رضا ماحوزي، نوشته و به همت بنياد حكمت اسلامي صدرا انتشار يافته است. كتاب فوق بر آن است كه سنت متافيزيك تحليلي معاصر را معرفي نموده و پس از تحليل و ذكر نقاط و ضعف هر كدام، رويكرد جايگزيني در تبيين ساختار هستي شناختي اشياء ارائه دهد.

از آنجا كه واژه جوهر در متافيزيك تحليلي معاصر (جوهر در معناي اول و دوم)، جوهر جسماني است و نه جوهر به معناي روح و نفس؛ مسئله روح امروزه توسط فيلسوفان تحليلي بعنوان مسئله ذهن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين نوشتار صرفاً جوهر جسماني بررسي شده و از جوهر روحاني سخني به ميان نيامده است. لازم به ذكر است در اين كتاب، تحليلها به دو گروه نظريه اساس و نظريه كلاف (كليات و جزئيات) تقسيم مي‌شوند.

 

انتهاي پيام

 

 

     صفحه بعدي            بازگشت به صفحه اصلي             صفحه قبلي