_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصويري از برگزاری اولين روز همایش ابن سینا و فیلسوفان اسلامی