_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصويري همايش و جايگاه فلسفه در جامعه و وظيفه حکومت