تربيت دختران

 اين كتاب در دوازده بخش تنظيم شده است:

بخش اول شامل سه فصل است كه در فصل نخست نويسنده به تبيين معني تفاوت و تبعيض ،  تشابه و تساوي و بررسي جنبه هاي گوناگون زيستي, رواني و اجتماعي متفاوت جنسيت زن و مرد پرداخته است تا روشن گردد كه در اسلام تبعيض، امري خلاف و گناه محسوب مي شود اما تفاوت به شرطي كه در آن مسأله قسط و سهم هر كس منظور باشد امري درست و پسنديده است. فصل دوم اين بخش نيز به بررسي دوگونگي زن و مرد در آفرينش و تبعات اين تفاوت اختصاص يافته است و در فصل سوم ارزش و جايگاه دختران در اسلام مورد كاوش قرار گرفته است.

بخش دوم اين كتاب تحت عنوان تربيت دختران حق طبيعي و شرعي آنان، به نگارش درآمده است و اينكه تربيت دختران حتي بيش از پسران اهميت دارد از آنجهت كه آنها مادران آينده­اند و پرورش نسل آينده در اختيارايشانست و اينکه تربيت پيرو چه اصولي بايد باشد و چه تفاوتهايي با تربيت يك پسر دارد تا بر اساس فطرت و آفرينش وي عمل شود وتذکر اين مطلب که تربيت بايد دو جنسي باشد.

در بخش سوم اين كتاب؛ با اهداف تربيت آشنا مي شويم و اينكه دختران را بايد براي نقش مادري تربيت كرد و اينكه تربيت يك دختر از كودكي چگونه بايد باشد تا براي مادر شدن كاملاً آماده و موثر اقدام نمايد. همچنين در اين بخش به محتواي تربيت, خصوصا محتواي تربيت دختران و اصولي كه در اين محتوا بايد رعايت شود اشاره شده است كه در چه زمينه هايي بايد اين تربيت صورت گيرد.

در بخش چهارم به بررسي پرورش ابعاد وجودي دختران يعني تن, ذهن و روان آنها پرداخته شده است چرا كه اسلام هيچ بعدي از وجود يك انسان را فراموش نكرده و براي همة ابعاد وجودي برنامه دارد.

در بخش پنجم نويسنده ، دامنه پرورش دختران را بررسي و تاكيد نموده كه پرورش ديني و اخلاقي از ضروريترين مسائلي تربيتي است كه بايد اوليا و جامعه به آن توجه نمايند و چگونگي اين تربيت ديني و استفاده از روش هاي درست از اهم واجبات است. همچنين به پرورش عواطف دختران كه بايد تحت كنترل عقل درآيد پرداخته شده است. پرورش فرهنگي, اجتماعي ، اقتصادي و تدبير منزل از نکات مهم ديگري است كه در تربيت دختران بايد در نظر گرفته شود.

بخش ششم به بررسي تأثيرات محيط تربيتي دختران اختصاص يافته است كه مهمترين و تأثيرگذارترين آن محيط خانه است پس از آن محيط مدرسه و جامعه. در اين بخش نيز به نكاتي اشاره شده كه اگر در محيط منزل ،ا مدرسه و جامعه رعايت شود به تربيت احسن دختران مي انجامد.

بخش هفتم به نيازسنجي فرزندان پرداخته و آنها را در سه دسته جسماني و فيزيولوژي, عاطفي و رواني بررسي نموده است از جمله اينكه نيازهاي ظاهري و جسماني آنها همچون مسكن و لباس, بازي و بهداشت و كسب مهارتها براي رشد اعضاء مختلف بدن از ضروريات است و يادآوري اين نکته که كودك ، امانت الهي است . از طرفي بايد پذيرش والدين را به بهترين نحو درك نمايد و از محبت و نوازش بقدر لازم وكافي برخوردار شود و از طرف ديگر بايد والدين بايد به شناخت و آگاهي او نسبت به خود وجهان پيرامونش همت گمارند.

بخش هشتم در قالب سه فصل به موضوع روابط در تربيت دختران مي پردازد و در مورد اينكه رابطه پدر, مادر و ديگران چه تأثيري بر رشد و تربيت دختران خواهد گذاشت و چگونه آنها را در اجراي درست نقش هاي ديگر آنها در آينده هدايت مي كند، بحث شده است.

در بخش نهم به روش صحيح تربيت دختران اشاره شده است كه اصولاً چگونه تربيت و سازندگي دختران با فراهم آوردن موجباتي به ثمر خواهد نشست و اگر خانواده هايي در امر تربيت غفلت ورزيده اند راه بازسازي و جبران كوتاهي هاي گذشته چيست آيا امكان بازسازي وجود دارد, علل نواقص تربيتي چيست, و درمان آن كدام است. و چگونه مي توان از تربيت هاي ناصحيح پيشگيري بعمل آورد.

بخش دهم تحت عنوان موضعگيري ها براي تربيت ،مباحث خود را به مراقبت هايي كه در برخوردها و معاشرتها بايد مورد نظر باشد و بحثي هشدار دهنده است ،اختصاص داده است با اين مضمون كه لغزش هاي ناشي از معاشرتهاي ناروا آثار مطلوبي به بار مي آورد و اينكه در تهيه نيازها بايد توجه كرد كه دختران بسوي تجملات و پاي بندي به زر و زيور و مصرف زدگي سوق پيدا نكنند.

بخش يازدهم به دختران نوجوان و جوان تخصصي تر نگا ه كرده است و در سه فصل به شناخت عميق تري از دختران نوجوان و مسأله بلوغ آنها و اصول تربيت در اين مرحله از زندگي ايشان و آماده كردن آنها براي ازدواج و اداره خانواده پرداخته است.

در نهايت بخش دوازدهم در دو فصل غفلت هاي والدين در امر تربيت و بد آموزيهاي رفتاري والدين را مورد بررسي قرار داده است.

 

 

چاپ مقاله

دانلود مقاله