مقدمه اي بر مباني

نظامهاي فلسفي علاوه بر مجموعه مسائل خرد و كلان خود، داراي اصولي هستند كه فلسفه آنها بر آن اصول يا پايه ها بنا شده است. نظام فلسفي ملاصدرا نيز داراي مباني و اصولي است. خود وي در رساله اي بنام (شواهد)[1]دستاوردهاي فلسفي خود را بيش از يكصد و هفتاد برشمرده ولي معمولاً اصول فلسفه و مباني مكتب ملاصدرا در چند اصل ذكر و معرفي مي شود كه مهمترين آنها عبارتند از: اصل اصالت وجود نه ماهيت ـ اصل مدرّج بودن وجود در درجات (بينهايت) ـ اصل حركت در جوهر اشياء ـ اصل تجرد خيال اصل بسيط الحقيقة همه چيز است (و هيچكدام نيست) ـ اصل حدوث جسماني نفس بوسيله بدن ـ حدوث عالم ـ رابطه وجود و علم. .... كه ما بطور فشرده درباره هر يك جداگانه سخن خواهيم گفت.

 


نکات

[1] شواهد الربوبيه، رساله كوچكي است و با كتاب الشواهد الربوبية او فرق دارد. ر.ك: فهرست كتب ملاصدرا.