وجودشناسي

 اصالت وجود

در اينجا پيش از شروع به مطلب، نخست چند اصطلاح را تعريف مي كنيم: اصطلاح اول كلمه وجود در فلسفه اسلامي است، مفهوم وجود امري ذهني و نقطه مقابل مفهوم عدم است. و وجود خارجي همان &