آلبوم تصاوير همایشهای برگزار شده

آلبوم همايشها

عنوان همايش

محل برگزاري همايش

تصاوير سال 1401 حکمت، حکومت، ولایت تهران
تصاوير سال 1400 فلسفه و تعامل جهان و انسان تهران
تصاوير سال 1399 فلسفه و هنر تهران
تصاوير سال 1398 حکمت ایرانی و حکمت متعالیه تهران
تصاوير سال 1397

فلسفه، پرستش و نیایش

تهران
تصاوير سال 1396 فلسفه در مواجهه با فضای مجازی تهران
تصاوير سال 1395 فلسفه و جهان عاری از فلسفه تهران
تصاوير سال 1394

فلسفه و نظم عمومي

تهران
تصاوير سال 1393

فلسفه و صلح جهانی

تهران
تصاوير سال 1392

فلسفه و راه زندگی

تهران
تصاوير سال 1391

انسان و جهان

تهران
تصاوير سال 1390

نگاهی به اخلاق و فلسفه اخلاق در حکمت متعاليه

تهران
تصاوير سال 1389

تربیت فلسفی جوان امروز

تهران
تصاوير سال 1388

تربیت فلسفی و فلسفه تربیت

تهران
تصاوير سال 1387 شيراز مکتب حکمی و فلسفی شیراز شیراز
تصاوير سال 1387 تهران حکمت متعالیه و تدبیر خانواده تهران
تصاوير سال 1386

حكمت متعاليه و انسان

تهران
تصاوير سال 1385

سياست و حكومت در حكمت متعاليه

تهران
تصاوير سال 1384

حكمت عملي در مكتب ملاصدرا

تهران
تصاوير سال 1383

ملاصدرا وحكمت متعاليه

تهران
تصاوير سال 1382

انسان كبير و عالم صغير

تهران
تصاوير سال 1379 مكتب ملاصدرا ومكاتب قلسقي معاصر كيش
تصاوير سال 1378 حكمت متعاليه و ملاصدرا

تهران