مروري بر برنامه هاي همايش 1385

 نهمين همايش بزرگداشت حكيم صدرالمتألهين ملاصدرا

  سياست مدن در حكمت متعاليه

 

دوشنبه اول خرداد 1385

 " بنياد حكمت اسلامي صدرا "
 

 

تالار تلاش

برنامه افتتاحيه همايش

ساعت: 30/8 صبح

 سرود جمهوری اسلامی ايران،  اعلام برنامه

ساعت: 40/8 صبح

 تلاوت آياتی چند از کلام الله مجيد

ساعت: 45/8 صبح

سخنرانی آيت الله سيد محمد خامنه‌اي

  رياست محترم بنياد حکمت اسلامی صدرا

 


تالار تلاش

  هيأت رئيسه: آيت الله سيدمحمد خامنه‌اي (رئيس)

 

موضوع مقاله سخنران ساعت
 

دکتر رضا داوري اردكاني

9:15

سياست در اخلاق ناصری

دکتر محمد خوانساري

9:45

 

دکتر مصطفي محقق داماد

10:15

مقايسه ميان نظر ملاصدرا و فارابي درباره رئيس اول مدينه دكتر رضا اكبريان

10:45

استراحت و پذيرايی (20 دقيقه)

11:05

 

هيأت رئيسه:

 

موضوع مقاله

سخنران
ساعت

ضرورت ارائه انديشه سياسي مبتني بر ديدگاه صدرايي

دکتر غلامرضا اعواني

11:35

  دکتر حميدرضا آيت اللهي

12:05

نماز و ناهار و استراحت (60 دقيقه)

12:25

 

تالار تلاش

هيأت رئيسه:

 

موضوع مقاله

سخنران
ساعت

سه ابتكار صدرا در تناقض

دکتر زهرا مصطفوي

13:40

سياست و حكومت در منظومه فكري صدرالمتألهين

دکتر طوبي كرماني

14:00

سيري در مقدمه كسر اصنام الجاهلية تنها اثر مستقل صدرالدين شيرازي در حكمت و عرفان عملي

دکترسيد صدرالدين طاهري

14:20

مباني انديشه نظري و سيره عملي صدرالمتألهين در سياست

دكتر علي اله بداشتي

14:40

سياست پسيني

دکتر محمدتقي فعالي

15:00

حكمت سياسي و سياست حكمي محاوره‌ای ميان دو فيلسوف

دکتر حسين كلباسي اشتري

15:20

نقش دين در ادارة جامعه از نظر حكمت متعاليه

دكتر منصور ايمانپور

15:40

استراحت و تنفس (20 دقيقه)

16:00

 

 هيأت رئيسه:  

 

موضوع مقاله

سخنران
ساعت

قانون و نظام اجتماعي در افكار صدرالمتألهين شيرازي

دکتر جمشيد صدري 16:30

سياست مدن نزد ملاصدرا و  فارابي

دکتر سحر كاوندي 16:50

حکومت و امت، جامعه و دولت در فلسفة سياسي ملاصدرا

آقاي رسول برجيسيان

17:10
  دكتر غلامحسين ابراهيم ديناني 17:30
مباني‌ و اركان‌ حكمت‌سياسي‌ متعاليه‌ دكتر مرضيه صادقي 18:00

قرائت متن اختتاميه همايش

18:20

برنامه بحث آزاد ميان اساتيد و شركت كنندگان در همايش

18:35

پايان مراسم

19:30