مروري بر برنامه هاي همايش 1384

افتتاحيه 

 تالار تلاش


ساعت: 9:00 صبح

 سرود جمهوری اسلامی ايران -  اعلام برنامه -  تلاوت آياتی چند از کلام الله مجيد

 

ساعت: 9:15 صبح

سخنرانی آيت الله سيد محمد خامنه اي

رياست محترم بنياد حکمت اسلامی صدرا

 

 

جلسه عمومي

 تالار تلاش    

 

هيأت رئيسه: آيت الله سيدمحمد خامنه اي (رئيس)

 دكترمحمد خوانساري -  دكتر مصطفي محقق داماد -  دكتر محمدعلي شيخ -  دكتر احمد بهشتي

 

موضوع مقاله سخنران ساعت
ملاحظاتی در باب مقايسه حکمت عملی صدرا با فلسفه اخلاق کانت

دکتر کريم مجتهدی

9:45

رئيس اول از ديدگاه ملاصدرا

دکتر مصطفی محقق داماد

10:10

حکمت عملی ملاصدرا

دکتر ابراهيمی دينانی

10:30

استراحت و پذيرايی  

11:00

 

 

مقوله اخلاق

تالار تلاش

 

 هيأت رئيسه: دكتر كريم مجتهدي- دكتر صدرالدين طاهري

 

موضوع مقاله سخنران ساعت
فلسفه اخلاق دکتر محسن جوادی 11:30
 نسبت ميان معرفت و فضيلت ملاحظاتی در باب حکمت عملی از ديدگاه ارسطو دکتر حسين کلباسی 11:55
جايگاه حکمت عملی درمکتب ملاصدرا دکتر مقصود محمدی 12:20
نماز و ناهار و استراحت   12:45

 

 

 هيأت رئيسه: دكتر رضا اكبريان- دكتر محمد ايلخاني

 
موضوع مقاله سخنران ساعت
فضيلت در انديشه فلسفی ملاصدرا دکتر قاسم پورحسن 13:45
ديدگاه های اسلامی در خصوص اصول چهارگانه اخلاق پزشکی در غرب دکتر باقر لاريجانی 14:05
مبانی فلسفه اخلاق يا حکمت عملی در انديشه ملاصدرا دکتر طوبی کرمانی 14:25
رگه های منطقی اخلاق در حکمت صدرايی دکتر نصرا... شاملی 14:55
بحثی درباره عرفان و فلسفه اخلاق در مکتب ملاصدرا دکتر حميد فرزام 15:15
استراحت و تنفس   15:35

 

هيأت رئيسه: دكتر حميدرضا آيت اللهي- دكتر حسين كلباسي

 

موضوع مقاله سخنران ساعت
تشکيک در مراتب سعادت از منظر حکمت عملی ملاصدرا دکتر مهدی دهباشي 16:10
انسان شناسی دو گانه: اخلاق دو گانه دکتر محمد تقی فعالی 16:30
برگی از حکمت عملی در فلسفه معاصر دکتر صدرالدين طاهری 16:50
حکيمان مسلمان و حکمت عملی دکتر احمد احمدی 17:10
پيوند حکمت نظری و عملی در فلسفه ملاصدرا دکتر مهدی نجفی افرا 17:30
جايگاه حکمت عملی در تاريخ فلسفه اسلامی و غرب دکتر غلامرضا فدايی عراقی 17:50

 

 مقوله سياست - هنر

سالن كنفرانس 

 

 هيأت رئيسه: دكتر مصطفي محقق داماد- دكتر رضا اكبري


موضوع مقاله سخنران ساعت
شريعت و سياست در حکمت صدرايی دکتر احمد بهشتی 11:30
تبيين و ارزيابی محورهای اصلی نظريه سياسی ملاصدرا دکتر حميدرضا آيت اللهی 11:55
اصل مبنايی در حکمت عملی ملاصدرا و اهميت آن در عصر حاضر دکتر رضا اکبريان 12:20
نماز و ناهار و استراحت   12:45

 

 هيأت رئيسه: دكتر احمد بهشتي- دكتر رضا اكبري- دكتر غلامرضا فدايي عراقي

 

موضوع مقاله سخنران ساعت
وجوه سياسی_ اجتماعی حرکت جوهری دکتر نجف لکزايی 13:45
فلسفه سياسی ملاصدرا دکتر محمدعلی نويدی 14:05
تحول انديشه عدل نزد انديشمندان ايران و يونان آقاي محمدجواد ساروی 14:25
ساختار نظام فلسفه سياسی صدرالمتالهين دکتر فتحعلی اکبری 14:55
نگرشی بر فلسفه سياسی ملاصدرا دکتر زهرا کاشانيها 15:15
استراحت و تنفس   15:35

 

 هيأت رئيسه: دكتر رضا اكبريان- دكتر رضا محمدزاده

 

موضوع مقاله سخنران ساعت
فلسفه حقوق در دو معنا دکتر محمد منصور نژاد 16:10
باز نگرشی به عقلانيت حکومت در جامعه آقای محمد حسين پژوهنده 16:30
ارتباط وثيق وجود شناسی و زيبايی شناسی در فلسفه ملاصدرا دکتر رضا اکبری 16:50
ارغنون عشق دکترمحمدرضا ارشادی نيا 17:10
منطق هنر ملاصدرا دکتر محمد ايراندوست 17:30
عشق از منظر صدرالمتالهين دکتر بهرام طوسی 17:50

 

  اختتاميه

تالار تلاش

 ساعت:18:10 بعدازظهر

اختتاميه 

 

گردهمايي اعضاي انجمن

سالن كنفرانس

ساعت: 18:30 بعدازظهر

   نشست اعضاء انجمن ملی ملاصدرا 

 

ساعت: 20:20 بعدازظهر

 پايان همايش