مروري بر برنامه هاي همايش 1383

 مراسـم افتتاحيـه

دومين همايش جهاني حکمت متعاليـه و ملاصـدرا

جمعه 01/03/1383

شرح برنامه

ساعت
سرود و اعلام برنامه 17:30
تلاوت آياتی چند از کلام ا... مجيد 17:35
خير مقدم و گزارش رياست محترم بنياد حکمت اسلامی صدرا 17:45
قرائت پيام مقام معظم رهبری 18:30
سخنرانی رياست محترم جمهوری 18:45
اعلام برنامه های همايش_ استراحت و پذيرايي 18:15

 

  

صبح  روز   شنبه 02/03/1383

مکان : سالن  اصلي مرکز اجلاس سران

ترجمه همزمان: دارد

جلسه  عمومي

هيئت رئيسه                                                                  مدير:  آيت الله سيد محمد خامنه‌اي

اعضاء: آيت الله سيد محمد خامنه‌اي/ دكتر رضا داوري /  دكتر شريعتمداري /دكتر داگفين فولسدال/دكتر ديويد بورل

ساعت

نام سخنران

موضوع سخنراني

09:00

آيت الله مصباح

 

09:30

دكتر رضا داوري

 

9:50

دكتر جميز موريس

گفتگو بمثابه تمدن: تصوير امروزين فلسفه و معنويت در مکتب ملاصدرا

10:10

دكتر كريم مجتهدي

صدرا و برگسن‌

10:30

دكتر محسن جهانگيري

عليت الهي در حكمت ملاصدرا و فلسفه اسپينوزا

11:00

پذيرايي

 

 

هيئت رئيسه                    

مدير:دكتر كريم مجتهدي

اعضاء: دكتر كريم مجتهدي/دكتر ارنست ولف گيزو

صبح  روز   شنبه 02/03/1383

سالن جنبي شماره1 حكمت متعاليه و ملاصدرا (1)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

محيط زيست طبيعی از ديدگاه حکمت متعاليه

دكتر مصطفي محقق داماد

11:30

صورت وجودی از ديدگاه شيرازی

دكتر محمد المصباحي

12:00

تقريری نو از مسئله اصالت وجود

دكتر حسين غفاري

12:30

 

استراحت

13:00

 

 

هيئت رئيسه 

مدير: دكتر مهدي دهباشي

اعضاء: دكتر مهدي دهباشي/ دكترمحمد المصباحي

بعد از ظهر  روز   شنبه 02/03/1383

 سالن جنبي شماره1 مكتب حكمت متعاليه(1)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

چرا ملاصدرا را صدرالمتالهين ناميدند سيري در حكمت تاله و جايگاه ملاصدرا در آن

دكتر غلامرضا اعواني

14:30

ملاصدرا و استدلالهای کلامی برای نظام احسن

دكتر ابراهيم كالين

15:00

مکان چونان جوهر: فهم صدرايی از موضوع

دكتر سيد موسي ديباج

15:30

صدرالمتألهين و مسئله اعتبار علم بشری

دكتر سيد صدرالدين طاهري

16:00

تباين يا يگانگی وحدت تشکيکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعاليه

دكتر عباس جوارشكيان

16:30

 

پذيرايي

17:00

وحدت وجود و جهلة صوفيه از ديدگاه ملاصدرا

دكتر قاسم كاكايي

17:30

متن گرايی و هرمنوتيک: تفسير صدرا بر نمادگرايی در آية «کمثل الحمار يحمل اسفارا»

دكتر محمود ارول كليك

18:00

روش شناسي صدرالمتالهين: شالوده گروي يا انسجام گروي

دكتر ابوالفضل كياشمشكي

18:30

ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی آن

دكتر حسين عشاقي اصفهاني

19:00

ويژگيهاي حكمت متعاليه

آقاي حجت ا... رفيعي شمس آبادي

19:30

 

پايان جلسات

20:00

 

  

هيئت رئيسه       

مدير: دكتر خوانساري

اعضاء: دكتر خوانساري

صبح  روز   شنبه 02/03/1383

سالن جنبي شماره 2 مطالعات تطبيقي ملاصدرا وديگر فيلسوفان(2)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

بررسی تطبيقی در حقيقت علم از نظر ملاصدرا و وايتهد

دكتر مهدي دهباشي

11:30

حکمت متعالية صدرايی، فلسفة حال و آينده

دكتر حميد رضا آيت اللهي

12:00

ملاصدرا, پيش درآمدی بر ادموند هوسرل

دكتر كاتلين هيني

12:30

 

استراحت

13:00

 

 

هيئت رئيسه                             

 مدير:دكتر مصطفي محقق داماد

اعضاء:دكتر مصطفي محقق داماد/ دكتر لگنهاوزن

بعد از ظهر  روز   شنبه 02/03/1383

سالن جنبي شماره2 مطالعات تطبيقي ملاصدرا وديگر فيلسوفان(2)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

افق خداشناسی در فلسفه ارسطويی و حکمت صدرايی

دكتر علي اله بداشتي

14:30

تأثير انديشه های فيلسوف طوس بر صدرالمتألهين

دكتر سيد حسن حسيني

15:00

مسئله شهود عقلی از ديدگاه ملاصدرا و فلسفه ايده اليستی آلمانی

دكتر وولف گيزو

15:30

نفی ايده آليسم در فلسفه اسلامی

دكتر عبدالرزاق حسامي فر

16:00

عاليترين دستاورد مكتب فقهي فلسفي اصفهان

دکتر علی کرباسی زاده اصفهاني

16:30

 

پذيرايي

17:00

آيا ملاصدرا پديدارشناس است؟ رابطة ميان حکمت و پديدارشناسی

دكتر حسن حنفي

17:30

بررسی تطبيقی نظريه اصالت وجود ملاصدرا و وجودشناسی بنيادی هايدگر

دكتر محمد كمال

18:00

مقايسه معرفت شناسی ملاصدرا و ابن سينا

دكتر يوسف نوظهور

18:30

بسوی نظريه پردازی در باب روانشناسی اجتماعی ملاصدرا

دكتر حسن شهپري

19:00

مطالعه تطبيقي اتولوژي ملاصدرا و هايدگر

دكتر رسول نيمروزي

19:30

 

پايان جلسات

20:00

 

  

هيئت رئيسه 

مدير: دكتر ضياء موحد

اعضاء: دكتر ضياء موحد

صبح  روز   شنبه 02/03/1383

سالن جنبي شماره 3 فلسفه معاصر (5)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

جايگاه انسان در انديشة کانت

دكتر منوچهر صانعي دره بيدي

11:30

روش شناسی روايی تحليل جامعه اسلامی

دكتر يوري ام پوچتا

12:00

ساخت شکنی و حضور

دكتر عامر قيطوري

12:30

 

استراحت

13:00

 

 

هيئت رئيسه                            

مدير: دكتر كريم مجتهدي

اعضاء: دكتر كريم مجتهدي / دكتر داگفين فولسدال

بعد از ظهر  روز   شنبه 02/03/1383

 سالن جنبي شماره 3  فلسفه معاصر (5)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

شناخت و مقايسه چگونگي حصول آن در فلسفه صدرالمتالهين و هوسرل

دكتر محمد جواد اژه‌اي

14:30

ساختار منطقی جمله نزد ارسطو، فرگه و ملاصدرا

دكتر حسين بيات

15:00

تأثيرگستردة فرهنگ اسلامی _ ايرانی بر تمدن اسلامی _ چينی

دكتر محمد عبدالله ما پينگ

15:30

تحليل زبانی فرايند همزبانی درگفتگوی مرشد و مريد صوفی

دكتر فرانسس تريکس

16:00

نظريه‌هاي توجيه در معرفت شناسي معاصر

دكتر مرتضي فتحي زاده

16:30

 

پذيرايي

17:00

بحث تطبيقي در باب حمل اولي و حمل شايع از نظر ملاصدرا و قضاياي تحليلي و تركيبي از نظر كانت

دكتر صادق لاريجاني

17:30

رويکرد پديدار شناختی و هرمنوتيک به کتاب مشاعر

دكتر لئوناردو كلرچي

18:00

مفاهيم موجهه (مواد ثلاث) و معناشناسی آن در فلسفه ملاصدرا

دكتر محمد سعيدي مهر

18:30

هرمنوتيك به تفسير متون ديني

آقاي علي پريمي

19:00

 

 

19:30

 

پايان جلسات

20:00

 

  

هيئت رئيسه                        

مدير:دكتر احد فرامرز قراملكي

اعضاء: دكتر احد فرامرز قراملكي/پرفسور جان اف كويين

صبح  روز   شنبه 02/03/1383

 سالن جنبي شماره 4 تاريخ فلسفه (4)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

مابعدالطبيعه عشق از ديدگاه احمد غزالی

دكتر جوزف ادوارد باربور لومبارد

11:30

دانش ربوبی ايرانيان باستان و سرآغاز والاترين حکمت در غرب

دكتر لسلا بروسكي

12:00

حکمت نبوی از نظرگاه صدرالدين شيرازی با تأکيد برسنت هرمسی

دكترحسين كلباسي اشتری

12:30

 

استراحت

13:00

 

  

هيئت رئيسه                      

مدير: دکتر محمد تقي فعالي

اعضاء: نور کرابايف/ دکتر محمد تقي فعالی

بعد از ظهر  روز   شنبه 02/03/1383

سالن جنبي شماره 4 تاريخ فلسفه (4)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

بررسی تطبيقی هستی شناسی هايدگری و صدرايی

دكتر نورا... عقيلي

14:30

حکيم ملاعلی نوری، بزرگترين مروّج حکمت متعاليه

آقاي محمود نظري پور

15:00

افلاطون و آيين مغان

دكتر محمد رضا چيت ساز

15:30

تاريخنگاری فلسفه اسلامی

دكتر محمد فنايي اشكوري

16:00

اصل اشتمال و نسبت آن با ضرورت و امكان در فلسفه لايب نيتس

دكتر علي فتح طاهري

16:30

 

پذيرايي

17:00

  

هيئت رئيسه  

مدير: دكتر محمد خوانساري

اعضاء: دكتر محمد خوانساري / دكتر ديويد بورول

صبح روز يکشنبه 03/03/1383

سالن جنبی شماره 1 مكتب حكمت متعاليه و ملاصدرا (1)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

موج طبيعي و اخترامي از ديدگاه ملاصدرا و ديگران

دكتر احمد بهشتي

09:00

بررسی تطبيقی آراء صدرالدين قونوی و ملاصدرا دربارة وجود

دكتر يانيس اشوتس

09:30

اقسام ثانوی علم حصولی در نظر صدرالدين شيرازی

دكتر سيد محمد حكاك

10:00

تئوری جهان زنده و انعکاس آن در حکمت متعاليه

دكتر مقصود محمدي

10:30

 

پذيرايی

11:00

کليد تفکر صدرالمتألهين

دكتر موسي ملايري

11:30

تفكري در حكمت متعاليه

دكتر يونس ادياني

12:00

تعقل از نظر ملاصدرا

دكتر سحر كاوندي

12:30

 

استراحت

00/13

 

هيئت رئيسه  

مدير: دكتر احمد بهشتي

اعضاء: دكتر احمد بهشتي/ دكتر محمود نوالي

بعدازظهر روز يکشنبه 03/03/1383

سالن جنبی شماره 1 مكتب حكمت متعاليه و ملاصدرا (1)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

تاثير فلاسفه پيشين در شكل گيري حكمت متعاليه

دكتر عبدا... شكيبا

14:30

ملاصدرا و اصالت وجود

دكتر محمد محمد رضايي

15:00

حكمت ملاصدرا به روايت هنري كربن

آقاي حميد رضا نظري

15:30

نگرش نوين بر حكمت متعاليه در پرتو اصالت وجود

آقاي صلاح الدين صالحي

16:00

خاستگاه مسئله تشكيك وجود

دكتر سيد محمد كاظم علوي

16:30

 

پذيرايی

17:00

  

هيئت رئيسه  

مدير: دكتر محمد جواد اژه‌اي

اعضاء: دكتر محمد جواد اژه‌اي/ دكتر حسن شهپري

صبح روز يکشنبه 03/03/1383

سالن جنبی شماره2 مطالعات تطبيقي ملاصدرا وديگر فيلسوفان (2)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

پديدار شناسی از ديدگاه فلسفه اسلامی

دكتر محمود نوالي

09:00

مسئله تمايز واقعی ميان ماهيت و وجود

دكتر جان روبرت توبي لامنت

09:30

مقايسه نگرش صدرالمتألهين و ابن سينا در مسئله اتحاد عاقل و معقول

دكتر زهرا مصطفوي

10:00

وحدت و كثرت از نظر ملاصدرا و لايب نيتس

خانم نسرين سراجي پور

10:30

 

پذيرايی

11:00

حرکت از نگاه ملاصدرا و برگسن

دكتر علي شيرواني

11:30

صدرا و وايتهد, شباهت در عين بي شباهتی

دكتر يوسف شاقول

12:00

پارادوكس تصوف در زمانه و آثار ملاصدرا

دكتر شهرام پازوكي

12:30

 

استراحت

00/13

 

هيئت رئيسه  

مدير: دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

اعضاء: دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني/دكتر شهين اعواني

بعدازظهر روز يکشنبه 03/03/1383

سالن جنبی شماره2 مطالعات تطبيقي ملاصدرا وديگر فيلسوفان (2)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

وجود شناسي هگل از نظر حكمت صدرايي

دكتر حميد پارسانيا

14:30

بررسی تطبيقی تأملات هرمنوتيکی ملاصدرا و پل ريکور

دكتر قاسم  پورحسن

15:00

تطبيقی بين جوهر در فلسفه اسلامی و فلسفه تعقّلی غرب

دكتر طوبي كرماني

15:30

مقايسه قاعده امکان اشرف ملاصدرا واصل تکافوی علّی دکارت

آقاي قدرت ا... قرباني

16:00

صدراي شيرازي در اروپا

دكتر علي رهبر

16:30

 

پذيرايی

17:00

 

 

 

هيئت رئيسه  

مدير: دكتر مهدي دهباشي

اعضاء: دكتر مهدي دهباشي/ دكتر تامارا آلبرتيني

صبح روز يکشنبه 03/03/1383

سالن جنبی شماره3 فلسفه علم (6)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

span>

دكتر محمد جواد لاريجاني

09:00

مدل پردازی در فيزيک کاربردی: پليمرها

دكتر توفيق شومر

09:30

 

آقاي عليرضا  قائمي نيا

09:50

احيای مفهوم سنتی دلالت وجودی

دكتر آلكس ارنشتاين

10:10

بررسی برهان شک گرايانة هيوم

آقاي امير كرباسي زاده

10:40

 

پذيرايی

11:00

مقايسه ميان مبانی تأويل در نظر ملاصدرا و هرمنوتيک جديد

دكتر رضا سليمان حشمت

11:30

فرگه و نظريه خوشه ای معنا داری

دكتر محمد علي حجتي

12:00

مدل يکپارچه سازی تبيين علمی

دكتر ربكا شويدر

12:20

عليّت و ارتباط بين قوانين علّی و تبيينهای علمی

آقاي ماركوس رُمبرگ

12:40

 

استراحت

13:00

 

هيئت رئيسه  

مدير:

اعضاء: خانم فرزانه شهرتاش/ دكتر اسکار برينيفير/ آقاي امير حسين اصغري/ دكتر علي شريعتمداری/ دكتر رضا محمدزاده/  دكتر احد فرامرز قراملکی

بعدازظهر روز يکشنبه 03/03/1383

سالن جنبی شماره3  فلسفه براي كودكان/كارگاه

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

 

 

14:30

 

 

15:00

 

 

15:30

 

 

16:00

 

 

16:30

 

 

17:00

 

هيئت رئيسه  

مدير: دكتر صادق لاريجاني

اعضاء: دكتر صادق لاريجاني/ دكتر يانيس اشوتس

صبح روز يکشنبه 03/03/1383

سالن جنبی شماره4 فلسفه دين (9)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

 

دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

09:00

باز و روباه: سازش ميان امور غير دينی و ارزشهای مقدس

دكتر لري اِن ماير

09:30

نظريه ابزار انگاری در فلسفة علم

دكتر رضا اكبري

10:00

حکمت متعاليه و پرسشهای توحيد افعالی

دكتر علي ملكزاده

10:30

 

پذيرايی

11:00

بي معنايي نه: اثبات خدا با آنسلم و سهروردي

دكتر محمد لگنهاوزن

11:30

اختلاف مبنايی شيعه و معتزله در اصول عقايد

دكتر عباس گوهري

11:50

نقد و بررسی تطبيقی عينيت اراده باری تعالی با علم او

دكتر نوريه رياضي

12:10

ديدگاه صدرالمتألهين درباره معناشناسی اوصاف الهی

دكتر امير عباس علي زماني

12:30

 

استراحت

00/13

 

هيئت رئيسه  

مدير: دكتر لگنهاوزن

اعضاء: دكتر لگنهاوزن/ دكتر رضا اكبري

بعدازظهر روز يکشنبه 03/03/1383

سالن جنبی شماره4  فلسفه دين (9)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

بررسی مقايسه ای مسئله جبر و اختيار از نظر ملاصدرا و اسپينوزا

دكتر احمد عسگري

14:30

نبوت در حکمت متعاليه

آقاي محسن پيشوايي

15:00

معرفت دينی, از دو زاوية عقل و وحی

آقاي محمد حسين پژوهنده

15:30

صدور عالم از خدا در حکمت متعاليه

آقاي عبدالله نيك سيرت

16:00

حقيقت انسان و جايگاه آن در نظام هستی

خانم مرضيه اخلاقي

16:30

 

پذيرايی

17:00

 

مـيـزگـرد انجمن بين المللـي ملاصــدرا

 

هيئت رئيسه  

مدير:

اعضاء:

بعدازظهر روز يکشنبه 03/03/1383

سالن 

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

 

17:30

 

صبح  روز   دوشنبه 04/03/1383

سالن  اصلي مرکز اجلاس سران

ترجمه همزمان: دارد

جلسه  عمومي

هيئت رئيسه                                                                  مدير:  آيت الله سيد محمد خامنه‌اي

اعضاء: آيت الله سيد محمد خامنه‌اي/ محمدالمصباحي/ دكتر يان والبريج/ دكتر مصطفي محقق داماد/ دكترجان اف كوئين

ساعت

نام سخنران

موضوع سخنراني

09:00

دكتر محمد خوانساري

يگانه پايگاه فلسفه و علم

09:30

دكتر ديويد بورل

وجود مأخوذ از موجود: احتجاج صدرا با ابن سينا و ابن عربی

10:00

دكتر احمد احمدي

حرکت جوهری و ثبات معرفت

10:30

دكتر الكساندر واسيلينف

انسان كامل

11:00

پذيرايي

 

 

هيئت رئيسه                    

مدير: خانم دكتر طوبي كرماني

اعضاء: خانم دكتر كرماني/ دكتر جيمز موريس

صبح  روز   دوشنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره 1 علم الحديث و تفسير (13)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

مشترک معنوی و اسلوب خاص صدرائی در تفسير و حديث

دكتر نصرا... شاملي

11:30

مسئله بدعت: آيا فقه اسلامی می تواند (يا بايد) بدعت را بپذيرد؟

دكتر تامارا آلبرتيني

12:00

آراء تفسيری ملاصدرا بر قلب قرآن کريم

دكتر نهله غروي

12:30

 

استراحت

13:00

 

هيئت رئيسه 

مدير: دکتر سيد صدرالدين طاهري

اعضاء: دکتر سيد صدرالدين طاهري/دکتر  نهله غروي نايينی

بعد از ظهر  روز دو شنبه 02/03/1383

 سالن جنبي شماره 1 علم الحديث و تفسير (13)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

بررسی و تحليل مفهوم «حقيقت» در انديشه ملاصدرا و هيدگر

دكتر محمد بيدهندي

14:30

پژوهشی  پيرامون کلام الهی و کتاب الهی در حکمت متعاليه صدرايی

آقاي ابوالقاسم حسين دوست

15:00

سرچشمه هاي قرآني فلسفه ملاصدرا و تطبيق دين و فلسفه

آقاي جواد قاسمي

15:20

حروف مقطعه از ديدگاه صدرالمتألهين شيرازی و مرحوم علامة طباطبايی

آقاي سيد علي جبار گلباغي ماسوله

15:40

تأثيرات مثبت و يا منفی فلسفه صدرا در فهم او از آيات قرآن

دكتر علي ارشد رياحي

16:00

تاملي در نظريه هاي جامعه شناسي ديني معاصر

آقاي ابوالفضل جعفري نژاد

16:20

اگزيستانسياليسم

آقاي سيد محمد حدادي

16:40

 

پذيرايي

17:00

 

  

هيئت رئيسه

مدير: دكتر محمد تقی فعالی

اعضاء: دكتر محمد تقی فعالی

صبح  روز دوشنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره 2 مطالعات تطبيقي ملاصدرا و ديگر فيلسوفان(2)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

ادراکات نفس از منظر ملاصدرا و ابن عربی و تطبيق اين دو نظريه

دكتر سيد حسين واعظي

11:30

فلسفه ارتباط: اهميت فلسفه ملاصدرا برای تمدن کنونی ما

دكتر حسين هريانتو

12:00

نظر سيد قطب الدين نيريزی در باب اشتراک لفظی و معنوی وجود و مقايسه آن بانظر صدرالمتألهين و معاصرين از حکما و عرفا

آقاي عليرضا فاضلي

12:30

 

استراحت

13:00

 

  

هيئت رئيسه                                       

مدير: دكترمحمود نوالي

اعضاء: دكتر محمود نوالي/ دكترحسين كلباسي اشتری

بعد از ظهر  روز دو شنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره 2 مطالعات تطبيقي ملاصدرا و ديگر فيلسوفان(2)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

وجود رابط و محمولي در منظر كانت, فارابي و ملاصدرا

آقاي عبدالعلي شكر

14:30

تحليل وجودی ماده و صورت نزد ابن سينا, شيخ اشراق و ملاصدرا

آقاي سهراب حقيقت

15:00

حکمت بالغه الهی و مسئله شر(گزارشی اجمالی از تبيين مسئله شر در فلسفه اسلامی و الهيات مسيحی)

دكتر طاهره كمالي زاده

15:30

بررسی مفهوم و کارکردهای فلسفی _ عرفانی عشق در ديدگاه ملاصدرا و امام خمينی

دكتر مجتبي اسكندري

16:00

تأملی بر ذات حقيقت

دکتر محمد جواد صافيان

16:30

 

پذيرايي

17:00

 

  

هيئت رئيسه                                  

مدير: دكتر محمد جواد لاريجاني

اعضاء: دكتر محمد جواد لاريجاني/ دكتر كاتلين هيني

صبح  روز دوشنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره 3 فلسفه و منطق(8)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

تقدم فرمولهای ابن سينا بر فرمولهای بوريدان و بارکان

دكتر ضيا موحد

11:30

صدق و منطق

دكتر يان وولنسكي

12:00

روش شناسی فلسفه ملاصدرا

دكتر احد فرامرز قراملكي

12:30

 

استراحت

13:00

 

 

هيئت رئيسه                                      

مدير: دكتر احد فرامرز قراملكي

اعضاء:  دكتر احد فرامرز قراملكي/دكتر علي ارشد رياحي

بعد از ظهر  روز دو شنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره 3 فلسفه و منطق(8)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

تحليل فلسفي

دكتر رضا محمد زاده

14:30

بررسی دو قول بظاهر متناقض در باب حملهای اولی ذاتی و شايع صناعی

آقاي سعيد انواري

15:00

نوآوری ملاصدرا (ره) در منطق(اضافه نمودن شرط ديگری بر وحدتهای هشتگانه در تناقض)

آقاي سيد محمد جواد شريعتي

15:30

پی جويی لوازم منطقی راه حل ملاصدرا در باب مسئله وجود محمولی

آقاي محسن كاشي

16:00

بررسی تحوّل معنايی «موادّ ثلاث» (وجوب, امکان و امتناع) براساس اصل «اصالت وجود»

آقاي داوود آتشگاهي

16:30

 

پذيرايي

17:00

 

  

هيئت رئيسه                      

مدير: دکتر منوچهر صانعي دره بيدي

اعضاء: دکتر منوچهر صانعي دره بيدي / دكتر ابراهيم كالين

صبح  روز دوشنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره4 مطالعات تطبيقي اسلام و غرب (3)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

«برهان وجودی» از نظر لايب نيتس و آيت الله محمد حسين اصفهانی غروی (کمپانی)

دكتر علي م. افضلي

11:30

نمونه های اسکندرانی جالينوس و انتقال فلسفه يونان به اسلام

دكتر جان والبريج

12:00

عقل, فيزيکاليسم و اسلام

دكتر كريم داگلاس كرو

12:30

 

استراحت

13:00

 

 

هيئت رئيسه                                         

مدير: دكتر محسن جوادي

اعضاء: دكتر محسن جوادي/ دکتر عبدالرزاق حسامی فر

بعد از ظهر  روز دو شنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره4 مطالعات تطبيقي اسلام و غرب (3) ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

صراط يا صراطهای مستقيم ؟ فلسفه جان هيک در سياق ايرانی

دكتر اشك داهلن

14:30

جوهر ازلی و عليت در فلسفه بارکلی از چشم انداز متکلمان مسلمان معاصر

خانم اميه اسرا يازيسيوگلو

15:00

حرکت در فلسفه اشراق و حکمت متعاليه

‌دكتر محمد جواد ساروي

15:30

تأثيرات زرتشت و دين توحيدی ايرانيان در فلسفة يونان و فلسفة اشراق

دكتر بهرام طوسي

16:00

علم خدا از ديدگاه فارابی

دكتر آيدين توپال اُغلو

16:30

 

پذيرايي

17:00

 

 

هيئت رئيسه                        

مدير: دکتر شيخ الاسلامي

اعضاء: دکتر شيخ الاسلامي/ دکتر قاسم كاكائي

صبح روز سه شنبه 05/03/83

مکان : سالن جنبي شماره 1 عرفان و تصوف(12)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

ملاصدرا و انديشه های عرفانی

دكتر جليل مسگرنژاد

9:00

ارزيابی مسئله وجود در ادبيات عرفانی قرن شانزدهم و هفدهم مالايايی

دكتر مهد رشدان بن مهد جيلاني

9:30

ربط معرفت به جهان صغير و جهان کبير در ديدگاه صدرالمتألهين

دكتر سعيد رحيميان

10:00

مظاهر تمايل صدرا به مشرب عرفا

دكتر سيد محمد دامادي

10:30

 

پذيرايي

11:00

تفاوت و امتيازات موضوع عرفان نظري نسبت به فلسفه اولي

آقاي مرتضي واعظ جوادي

11:30

زيبايی فراسوی ظواهر و عشق بی ميل و خواسته: تجربه خدا در طبيعت

دكتر جوزف لورنس

12:00

1. مصاديق انسان كامل از ديدگاه ملاصدرا/ 2. مصلح جهاني از ديدگاه ابن عربي

دكتر فرشته ندري ابيانه

12:20

اسلام و مسئله وحدت وجود و فلسفه اشراق در فرهنگ مالايايی

دكتر مُهد اعظم مهد امين

12:40

 

استراحت

13:00

 

 

هيئت رئيسه                                         

مدير: دکتر طوبی كرماني

اعضاء: دکتر طوبی كرماني/ دکتر جيمز موريس

بعد از ظهر  روز سه شنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره1 عرفان و تصوف (12)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

مقام عرفاني عرفان صدرالمتاليهن

دكتر علي شيخ الاسلامي

14:30

عرفان, متافيزيک و وحی در مسيحيت دوران ميانه و فلسفه اسلامی

دكتر روبرت دبي

14:50

عنصر محبت و عشق در عرفان اسلامی

دكتر سوسن آل رسول

15:20

رند عالم سوز را با مصلحت بينی چه کار

دكتر فتح ا... عباسي

15:40

پرتويي از سيماي اخلاقي و سير رفتاري ملاصدرا

دكتر ولي ا... ملكوتي فر

16:00

ملاصدرا و آسيب شناسي عرفان و تصوف

آقاي سيد زين العابدين صفوي

16:20

مولوی و نظرية اسماء و صفات ابن عربی

دكتر سيد محمد دشتي

16:40

 

پذيرايي

17:00

 

 

صبح روز سه شنبه 05/03/83

سالن جنبی شماره 2 معاد و نفس(11)

ترجمه همزمان: دارد

هيئت رئيسه        

مدير:  : دکتر محمد خوانساری

اعضاء: دکتر محمد خوانساری/ دكترحسين كلباسي اشتری

ساعت

نام سخنران

موضوع سخنرانی

09:00

دكتر حسين اسكندري

نظريه حرکت جوهری: بمنزله يک راه حل تبيينی برای تحول وجودی بيماريهای روانی

09:20

دكتر گابريل اس. رينولدز

معاد و عدل از ديدگاه ملاصدرا

09:40

دكتر مهدي نجفي افرا

معاد جسمانی و کارآمدی آن در فلسفه ملاصدرا

10:00

دكتر محمد جواد پيرمرادي

مبانی نظری معاد جسمانی از ديدگاه ملاصدرا

10:20

دكتر سيما محمد پور دهكردي

اصالت وجود، اصالت عشق است

10:40

خانم معصومه موحدنيا

تأثير و تأثر نفس و بدن در فلسفة ملاصدرا

11:00

پذيرايی

 

11:30

دكتر سعيد بهشتي

انديشه های ابتکاری ملاصدرا در حوزة روانشناسی فلسفي

11:50

دكتر كريستين كانزيان

وجود شخصی و امکان جاودانگی

12:10

آقاي حسين عرب

ادله عقلي تجرد نفس از ديدگاه ملاصدرا

12:30

آقاي بهزاد محمدي

خلود عذاب يا انکار آن از نظر ملاصدرا

13:00

استراحت

 

 

 

هيئت رئيسه                                         

مدير: دکتر احد فرامرز قراملکی

اعضاء: دکتر احد فرامرز قراملکی/ دکترمحمد سعيدي مهر

بعد از ظهر  روز سه شنبه 04/03/1383

سالن جنبي شماره2 معاد و نفس (11)

ترجمه همزمان: دارد

موضوع سخنراني

نام سخنران

ساعت

رابطه نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا

دكتر لتيمه پروين پيرواني

14:30

استدلالهای ابن سينا و ملاصدرا درباره تناسخ ارواح

دكتر كيكي كندي دي

15:00

نظريه حدوث جسماني نفس يا روح و عمل شبيه سازي

خانم صنوبر علي حسيني

15:30

مقايسه مسئله نفس و بدن در فلسفه صدرايی با مسئله موج و ذره در فيزيک جديد

آقاي سهراب آقا بزرگي

15:50

نقد و بررسی معادشناسی حکمت اشراقی در پرتو حکمت متعاليه

آقاي غلامحسين احمدي

16:10

براهين تجرد نفس

آقاي حسن مرادي

16:30

 

پذيرايی

17:00

  

 

صبح روز سه شنبه 05/03/83

مکان: سالن جنبی شماره 3 فلسفه ذهن(7)

ترجمه همزمان: دارد

هيئت رئيسه      

مدير: دکتر سيد مصطفی محقق داماد

اعضاء: دکتر سيد مصطفی محقق داماد/دکتر ارنست ولف گيزو

ساعت

نام سخنران

موضوع سخنرانی

09:00

حجت الاسلام علي اكبر رشاد

طرح فطرت, به مثابه حجت ديني

09:30

دكتر محمد تقي فعالي

تأملی در باب نظرية صدق

10:00

دكتر استفن بورگ

کيفيات اوليه و ثانويه از ديدگاه توماس ريد

10:20

آقاي مسعود اميد

گزاره هايی در معرفت شناسی مقايسه ای: علامه طباطبايی _ کانت

10:40

آقاي رسول برجيسيان

مقايسة معرفت شناسی صدرا و کانت

11:00

پذيرايی

 

11:30

دكتر منصور ايمانپور

ارزيابی نحوه حصول معرفت حصولی و انطباق آن با اشياء خارجی در حکمت متعاليه

12:00

دكتر عارفه فريد

نظريه معرفت ملاصدرا

12:30

آقاي ناصر مومني

تاثير علم النفس ملاصدرا بر شناخت شناسي او

13:00

استراحت

 

 

 

بعدازظهر روز سه شنبه 05/03/83

سالن جنبی شماره 3 مطالعات تطبيقي اسلام و غرب (13)

ترجمه همزمان: دارد

هيئت رئيسه 

مدير: دكتر حميد پارسانيا

اعضاء: دكتر حميد پارسانيا/ دكتر عبدالرزاق حسامي‌فر

ساعت

نام سخنران

موضوع سخنرانی

14:30

دكتر محمد م. فغفوري

ضرورت بررسي تقاسير شيعه بر قرآن

15:00

دكتر معصومه ذبيحي

عنصر عشق در انسان كامل از ديدگاه ملاصدرا

15:30

دكتر ايشام پاوان احمد

پيام و نمادهايش: کارايی ترجمه حقايق به عمل در اديان از ديدگاه فارابی

15:50

آقاي محمد حسن سبزواري

عرفان و تصوف

16:10

دكتر دانيل اسميت

عقل, اومانيسم و تعالی در فلسفه ملاصدرای شيرازی

16:30

دكتر جوليان آرتورو زاپاتا

نزاع جاودانه ميان نور و ظلمت

17:00

پذيرايی

 

 

 

صبح روز سه شنبه 05/03/83

سالن جنبی شماره 4 اخلاق فلسفه هنر (10)

ترجمه همزمان: دارد

هيئت رئيسه

مدير: دكتر غلامرضا اعواني

اعضاء: دكتر غلامرضا اعواني/ دكتر حميدرضا آيت اللهي

ساعت

نام سخنران

موضوع سخنرانی

09:00

دكتر باقر لاريجاني

تأثير ديدگاههای فلسفه اخلاق در تصميم گيريهای عملی در زمينه اخلاق پزشکی

09:30

دكتر داگفين فولسدال

پيدايش توجيه در اخلاق

10:00

دكتر شهين اعواني

انسان در حکمت متعاليه

10:30

دكتر هانس كشلر

بنيانهای فلسفی گفتگوی تمدنها

11:00

پذيرايی

 

11:30

دكتر محسن جوادي

ديدگاه ملاصدرا درباره عقل عملی

11:50

دكتر نور كرابايوف

تمدن اسلامی در دنيای جهان شمول

12:10

دكتر نجف لك زايي

حکمت سياسی متعاليه

12:40

دكتر ايوان كالچف

وحدتگرايی کليسايی و هماهنگی اديان: چشم اندازهايی برای هزارة جديد

13:00

استراحت

 

 

 

بعدازظهر روز سه شنبه 05/03/83

سالن جنبی شماره 4  اخلاق فلسفه هنر (10)

ترجمه همزمان: دارد

هيئت رئيسه 

مدير: دكتر غلامرضا اعواني

اعضاء: دكتر غلامرضا اعواني/ دكتر محسن جوادي

ساعت

نام سخنران

موضوع سخنرانی

14:30

دكتر جان اف كويين

عالم خيال از ديدگاه ملاصدرا و زيبايی شناسی اسلامی

14:50

دكتر محمد آزادپور

فرهنگ ايرانی  قبل و پس از اسلام از ديدگاه هگل

15:10

دكتر وركينه كلبسا

اخلاق و سياست محيط زيستی

15:30

آقاي حسين اترك

طرحی برای اخلاق اسلامی (نظريه قرب و بعد)

15:50

خانم مريم صانع پور

مسائل مطرح در فلسفه اخلاق و نسبت آن با دين

16:10

آقاي يحيي بوذري نژاد

زيبايي و قاعده بسيط الحقيقه كل الاشياء

16:30

دكتر فـانـی اوکـوا اوکـوا

نقش محوری ارتباط در گفتگوی تمدنها

17:00

پذيرايی

 

 

 

مراسـم اختتاميـه

دومين همايش جهانی حکمت متعاليـه و ملاصـدرا

سه شنبه  05/03/1383

 

ساعت

شرح برنامه

17:30

استقرار ميهمانان

17:35

اعلام برنامه و دعوت از هيأت رئيسه

17:40

استقرار هيأت رئيسه

17:45

تلاوت آياتی چند از کلام ا... مجيد

17:50

سخنرانی

18:20

ارائه گزارش نهايی از عملکرد گروههای علمی همايش

19:00

قرائت بيانيه پايانی

19:30

پايان دومين همايش جهانی حکمت متعاليه و ملاصدرا