مجامع عمومی انجمن علمي تاريخ فلسفه

 •  گزارش اولين مجمع عمومي

اولين جلسه عمومي انجمن علمي تاريخ فلسفه در تاريخ 9/4/87 برگزار شد در اين جلسه جمعي از اساتيد برجسته كشور حضور داشتند. در خصوص موضوع اين جلسه رياست بنياد حكمت اسلامي صدرا آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي بياناتي ايراد فرمودند كه خلاصه آن از اين قرار است:

فلسفه، بدون تاريخ فلسفه ماهيتي ناقص است و جزء يا اجزايي از آن را بايد بدان ملحق نمود. شناخت متفكرين، بدون بررسي زمينه‌هاي اين تفكر و تاريخ آن ضعيف و گاهي نارسا و نامفهوم است تاريخ فلسفه جزئي از فلسفه است كه متأسفانه در كشور ما به آن بها نمي دادند چرا كه گاه برخي شأن خود را بالاتر از آن مي‌دانستند كه به تاريخ بپردازند. اما هم تاريخ فلسفه و هم انجمني براي گردآوري محققين و دانشمندان دو ضرورت مهم است كه تا حالا انديشه اقامه آن نبوده است. بنياد حكمت صدرا با انگيزة برپايي رسالتي كه تا حال انجام نشده به اين مهم توجه و اقدام به نوشتن تاريخ فلسفه از فجر تاريخ تا امروز را نموده است كه به حمدالله تاكنون پيشرفتهاي قابل توجهي هم شده است تا خدمتي باشد به جهان فلسفه و فلسفه در جهان. اما در كنار اين اقدام بزرگ نياز به انجمني علمي است بنام انجمن علمي تاريخ فلسفه تا بعنوان يك امر مستقل و وظيفه‌اي مستقل با هدف نظارت دقيق بر تحقيقات و فعاليتهاي تدوين تاريخ فلسفه و با رسميت قانوني و كشوري به وظيفه مستقل خود عمل نمايد .اميدواريم اين انجمن ميداني باشد براي گردهم آمدن و سنگ محك خوردن افكار مختلف و ترويج كار گروهي در كشور. همچنين آرزو داريم تا بتوانيم پاسخگوي تقاضاي افراد علاقمند در خارج از كشور هم باشيم چرا كه تاكنون در انجمن بين‌المللي ملاصدرا بيش از 70 نفر عضو خارجي ثبت‌نام كرده‌اند.

آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي با تشكر از همه اساتيد و دانشمندان و محققان كه در اين جلسه تشريف آورده بودند به سخنان خود پايان دادند.

آقاي دكتر خدري با تشكر از آيت‌الله خامنه‌اي كه به امر مهم تدوين تاريخ فلسفه در ايران توجه ويژه كرده‌اند اعلام نمودند كه انجمن علمي تاريخ فلسفه با نوشتن اساسنامه‌اي توسط 9 نفر از دانشمندان فلسفه و ارسال آن براي وزارت علوم تشكيل گرديد و تاكنون بالغ بر 150 نفر از اساتيد فلسفه جهت اين كار عظيم گروهي عضو شده‌اند.

 

 • گزارش دومين مجمع عمومي

 دومين مجمع عمومي انجمن علمي تاريخ فلسفه در تاريخ 3/12/1390 در سالن اجتماعات بنياد حکمت اسلامي صدرا با دستور: 1. استماع گزارش هيئت مديره از عملکرد گذشته انجمن و 2. تصويب برنامه ها، بودجه و فعاليت سال آينده برگزار گرديد.

در اين جلسه ابتدا آياتي از قرآن کريم تلاوت شد. سپس آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي، رئيس هيئت مديره جلسه را افتتاح کردند و به ميهمانان خير مقدم گفتند. در ادامه دبير هيئت مديره، خزانه دار و بازرس انجمن به طور جداگانه گزارشي از عملکرد حوزه فعاليت خود ارائه داده و  پيشنهادهاي خود را براي برنامه آينده انجمن مطرح نمودند. آنگاه گزارشها و پيشنهادها به بحث گذاشته شد و نهايتاً موارد ذيل به تصويب رسيد.

مصوبات:

 1. با توجه به اينکه بودجه و منابع مالي انجمن تقريباً بطور کامل از طرف بنياد حکمت اسلامي صدرا تأمين ميشود، تمامي محصولات انجمن، اعم از کتاب، مجله، بروشور و ... با درج آرم بنياد حکمت اسلامي صدرا و بصورت مشترک منتشر شود.

 2. هيئت مديره موظف شد طبق اساسنامه در عضويت اعضايي که در آينده مکرر در جلسات شرکت نميکنند تجديد نظر کند و در صورت لزوم نسبت به دعوت و جذب اعضاي جديد اقدام نمايد.

 3. با توجه به غيبت مکرر آقاي دکتر ايلخاني در جلسات هيئت مديره، عضويت ايشان از اين هيئت لغو و آقاي دکتر محسن ميري، از اعضاي علي‌البدل، جايگزين شدند.

 4. هيئت رئيسه و خزانه‌دار موظف شدند برنامه‌يي اجرايي براي تأمين منابع مالي انجمن و جذب درآمدهاي مناسب تدوين و تهيه کنند تا اتکاي مالي انجمن به بنياد حکمت اسلامي صدرا بحد مناسبتري برسد.

 5. همکاري انجمن علمي تاريخ فلسفه با بنياد حکمت اسلامي در «تدوين تاريخ جامع حکمت و فلسفه» که قبلاً توسط هيئت مديره تصويب و اجرا شده بود به تصويب مجمع نيز رسيد و مقرر شد با توجه به اهميت علمي طرح بطور جدي دنبال شود.

 6. برگزاري حداقل يک همايش دربارة موضوعات يا دوره‌هاي تاريخ فلسفه در سال آينده در حوزه تاريخ فلسفه اسلامي، غرب يا هر يک از ديگر حوزه‌ها بتشخيص گروه‌هاي علمي

 7. برگزاري منظم جلسات کرسي تاريخ فلسفه و نشست‌هاي تخصصي آن توسط هر يک از گروه‌هاي علمي مقرر شد بمنظور عمق‌بخشي به محتواي علمي نشستهاي آکادمي از اين پس اين نشستها با حضور يک يا چند داور از افراد متخصص دربارة آن موضوع و بصورت نقد بررسي تشکيل شود.

 8. هيئت رئيسه موظف شد با توجه به نامه اخير کميسيون انجمنهاي وزارت علوم مبني بر تأمين مالي سايت اينترنتي دو زبانه انجمنها، در صورت تأمين بودجه لازم از طرف وزارت علوم، نسبت به راه‌اندازي سايت اختصاصي انجمن اقدام کند.

 9. خلاصه‌يي از طرحهاي تحقيقاتي انجمن و گروه‌هاي چهارگانه در سايت منعکس شود. چنانکه زمينة تأسيس سايت اختصاصي انجمن بشرح بند فوق فراهم نشود، بنياد حکمت اسلامي صدرا براي انتشار اين مطالب در سايتهاي خود اعلام آمادگي کرد.

 10. سردبير مجله تاريخ فلسفه موظف شد حداکثر تلاش ممکن را براي جذب و انتشار مقالات نوآور و مبدع و مقالات اساتيد صاحب نظر بکار بندد.

 11. هيئت مديره موظف شد برنامه‌ريزي اجرايي مناسب براي تحقق هر يک از مصوبات را انجام دهد و نتيجه را در جلسه آينده مجمع به اطلاع اعضا برساند.

 

 • گزارش سومين مجمع عمومي

 سومين مجمع عمومي انجمن علمي تاريخ فلسفه در تاريخ 11/5/1391 در محل بنياد حکمت اسلامي صدرا برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا گزارشي از عملکرد چهار ساله نخست انجمن به اطلاع اعضا رسيد. سپس انتخابات دومين دوره هيئت مديره با حضور و نظارت مستقيم نماينده وزارت علوم برگزار شد. نتيجه انتخابات بشرح ذيل به اطلاع ميرسد.

اعضاي اصلي هيئت مديره (بترتيب تعداد راي): آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي، دکتر کريم مجتهدي، دکتر حسين کلباسي، دکتر مقصود محمدي، دکتر قاسم پورحسن.

اعضاي علي‌البدل هيئت مديره: دکتر حميدرضا آيت‌اللهي، دکتر حکمت‌الله ملاصالحي.

بازرس اصلي: دکتر رضا سليمان حشمت

بازرس علي‌البدل: دکتر رضا ماحوزي

همچنين در جلسه هيئت مديره (دوره دوم) مورخ  17/5/91 پس از بررسي و مرور عملکرد چهار ساله نخست انجمن، مسئوليت‌هاي اين بخش براي دوره جديد بشرح ذيل تقسيم و تصويب شد.

آيت‌الله سيدمحمد حسيني خامنه: رئيس هيئت مديره

دکتر کريم مجتهدي: نايب رئيس

دکتر حسين کلباسي اشتري: خزانه‌دار

دکتر قاسم پورحسن: عضو هيئت مديره و دبير انجمن

دکتر مقصود محمدي: عضو هيئت مديره

دکتر رضا سليمان حشمت: بازرس انجمن

متذکر ميگردد افراد نامبرده براي مدت 4 سال انتخاب شده‌اند.