مرکز تحقيقاتي فلسفه تطبيقي

فلسفه اسلامي بويژه مکتب فلسفي ملاصدرا فلسفه اي جامع و پويا  و زنده است و مي تواند با مکاتب و آراء ديگر فلسفي گفتگو داشته و حتي مشکلات و کمبودهاي آراء ديگر را ترميم و تکميل کند و اين کار با وجود اهميت آن در بالا بردن سطح فلسفه در جهان معمولاً بصورت فردي و بدون تکيه بر طرح و پروژه اي کلي و جامع عمل مي شد. مرکز تحقيقات فلسفه تطبيقي (فعلاً در تهران و قم) عهده دار برنامه ريزي جامع براي تأليف مقالات و تحقيقات است که به تک تک مقولات و مکاتب فلسفي جهان پرداخته و بدون تعصب و با رعايت اصول علمي هر موضوع مورد نظر را زير ذره بين مطالعه تطبيقي ببرد و نتيجه پژوهش را در دسترس جامعه فلسفي جهان بگذارد.