حکمت سرا

 

طرحي است که در مجموعه اي از بخشهاي مختلف جوانان کودکان خانواده ها و عامه مردم تشکيل شده و در فضائي گسترده و مناسب اجرا مي شود. در اين محل از بيشتر وسائل سرگرمي براي نشر و معرفي حکمت استفاده مي شود و بصورتهاي مختلف از قبيل فيلم کارتون رايانه سخنراني کتاب و نشريه عکس و سرگرميهاي مناسب ديگر فرهنگ اسلامي و حکمت گوشزد مي گردد و يکي از مراکز تفرج نيز خواهد بود.

اين مرکز داراي مديريت علمي و اداري و خدماتي است و تسهيلاتي مانند خدمات اداري نيز در آن يافت مي گردد.