خردنامه صدرا

خردنامه صدرا اولين مجله فلسفي محض است كه در جامعه براي فلسفه پديدار شد و با گذشت يك دهه از فعاليت خود توانسته معرف انديشمندان و فضلاي كشور باشد و پژوهش هاي فلسفي را در ايران و برخي نقاط جهان در دسترس علاقمندان قرار دهد.