انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا

يكي از بخشهاي فعال بنياد حكمت اسلامي صدرا واحد انتشارات اين بنياد است، كه از آغاز تأسيس تاكنون كتابهاي متعددي به زبانهاي مختلف به زيور طبع آراسته، و نقش مهمي را در توسعه و گسترش حكمت و فرهنگ در سطح داخلي و خارجي داشته است و باعث شده تا دانشمندان و فلاسفه متعددي از سراسر جهان با اين آثار و انديشه ها و بخصوص آراء و افكار حكيم صدرالمتألهين آشنا شوند.

بيشتر كتب منتشر شده بزبان فارسي، عربي و انگليسي است و بقيه بزبانهاي ديگر مي باشد كتب ملاصدرا نيز كه به بهترين روش و بوسيله اساتيد فلسفه، تصحيح انتقادي شده با چاپ زيبا از جمله كتب منتشره بنياد حكمت اسلامي صدرا است.

 

فهرست کتب منتشره