انجمن ملي ملاصدرا

 

اين انجمن در کنار انجمن بين المللي ملاصدرا تأسيس شده و هدف آن ارتباط مستمر اساتيد و دانشجويان فلسفه با يکديگر، ايجاد بحثهاي آزاد فلسفي، استفاده از تجربه و افکار اساتيد برجسته انجام طرحهاي علمي و پژوهشي مشترک و بالابردن سطح فلسفه و علوم عقلي در حوزه ها و دانشگاههاست.

عضويت در اين انجمن شامل دانشجويان نيز مي شود و داراي مجمع عمومي و رئيس و دبير مي باشد.