انجمن بين المللي ملاصدرا

 

اين انجمن سه گونه عضو دارد و داراي مجمع عمومي، رئيس و دبير علمي مي باشد. مرکز فعلي آن بنياد حکمت اسلامي صدرا رسالت مقابل مصلي- مجتمع امام خميني مي باشد.

در همايش جهاني نخستين ملاصدرا در خرداد سال 1378 که بيش از دويست ميهمان از اساتيد فلسفه سراسر جهان و هزار استاد و فارغ التحصيل فلسفه در آن شرکت داشتند طرح تأسيس انجمن فلسفي بين المللي بنام ملاصدرا ريخته و ميهمانان خارجي از آن بخوبي استقبال کرد، و ورقه تقاضاي عضويت را پر کردند.

اساسنامه اين انجمن بلافاصله به ثبت رسيد و اساتيد ايراني نيز به اين انجمن پيوستند از آن زمان اين انجمن به فعاليت مشغول است و به اعضاي آن افزوده مي شود.

انجمن بين المللي در فدراسيون جهاني انجمن هاي فلسفه F.I.S.P. عضويت رسمي داشته و داراي حق رأي است و اعضاي ايراني انجمن در مجامع آن شرکت مي کنند.

در کنار اين انجمن، انجمني ايراني و ملي بنام ملاصدرا تأسيس شده که داشتن دکترا و کرسي تدريس شرط آن نيست و دانشجويان برجسته فلسفه هم مي توانند در آن عضو باشند و فعاليت کنند.

*     *   *

درباره اهداف و موضوع انجمن بين المللي ملاصدرا در اساسنامه آن چنين آمده است:

بمنظور ارتقاء جايگاه فلسفه و گسترش زمينه پژوهش فلسفي و معرفي مکتب فلسفي ملاصدرا در داخل و خارج از کشور و تسهيل مبادلات فلسفي با مراکز فلسفي داخل و  خارج و ... اين انجمن تشکيل مي گردد.

       موضوع انجمن عبارتست از:

ارتباط آزاد علمي از راه همايشها و گفتگوهاي برنامه ريزي شده، پرورش استعداد جوانان پژوهشگر و اجراي ديگر اهداف انجمن.