_

معرفی خردنامه صدرا

خردنامه صدرا نخستين فصلنامه تخصصي فلسفه در ايران است كه بجای درج مقالات متنوع یکباره پایه یک مجله تخصصی ناب فلسفی عرفانی را گذاشت و با هدف تبيين و تحليل آراء انديشه‌هاي حكيم صدرالمتالهين شيرازي بطور خاص و ترويج فلسفه اسلامي بطور عام در بنياد حکمت اسلامي صدرا آغاز به کار کرد. انتشار خردنامه صدرا از ابتداي سال 1374 آغاز شد. 7 شماره نخست مجله با درجه علمي تخصصي منتشر شد، پس از آن، موفق به اخذ درجه علمي ترويجي از وزارت آموزش عالي گرديد و شماره‌هاي 8 تا 44 مجله با درجه علمي ترويجي منتشر شد. در ادامه، خردنامه صدرا در تاريخ 85/5/29 موفق به اخذ درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گرديد و از شماره‌هاي 45 تاکنون مجله حائز رتبه علمي پژوهشي بوده‌ است. همچنين اين مجله زمينه مناسبي براي معرفي و نماياندن تمايزات تفكر فلسفه اسلامي با فلسفه‌هاي يوناني و غربي فراهم آورده است. اين فصلنامه از مقالات انديشمندان، صاحبنظران، اساتيد و پژوهشگران حوزه فلسفه اسلامي استقبال مينمايد.

نمايه‌ها و افتخارات:

مايه مباهات براي جامعه علمي و فلسفي ماست که خردنامه صدرا از تاريخ 88/1/25 توانسته است در فهرست نشريات تخصصي فلسفي جهان (Philosopher’s Index) نمايه شود.

خردنامه صدرا در پايگاه‌هاي ذيل نيز نمايه ميشود:

همچنين خردنامه صدرا در ديماه 1389 از سوي معاونت پژوهشي حوزه‌ علميه قم بعنوان نشريه برگزيده علوم حوزوي معرفي شد.

 

ضريب تاثير:

1391: 0.0690

1390: 0.1060

1389: 0.12

1388: 0.1280

1387: 0.1570

1386: 0.1350

1385: 0.1230

مديران و دست‌اندرکاران خردنامه صدرا:

صاحب امتياز: بنياد حکمت اسلامی صدرا

مدير مسئول  و سردبير: آيت‌الله سيد محمد خامنه اي

 اعضاي هيئت تحريريه:

(براي مشاهده کارنامه علمي هريک از اعضا بر روي نام آنها کليک کنيد)

·        آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي؛ استاد فلسفه و فقه و حقوق، بنياد حکمت اسلامي صدرا

·        دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه دانشگاه تهران

·        دکتر احمد احمدي، استاد فلسفه دانشگاه تهران

·        دکتر غلامرضا اعواني، استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي

·        دکتر رضا داوري اردکاني، استاد فلسفه دانشگاه تهران

·        دکتر کريم مجتهدي، استاد فلسفه دانشگاه تهران

·        دکتر سيدمصطفي محقق داماد، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

·        دکتر مقصود محمدي، دانشيار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج

ويراستار فارسي: دکتر مقصود محمدي

مترجم انگليسي: دکتر رويا خويي

ويراستار انگليسي: دکتر علي نقي باقرشاهي

مدير اجرايي: مهدي سلطاني گازار

تلفن تماس:

واحد پيگيري مقالات: 88153221 (021)                         واحد اشتراک و فروش: 88153594 (021)