معرفي فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ فلسفه

انجمن علمي تاريخ فلسفه وابسته به بنياد حکمت اسلامي صدرا و يکي از ابتکارات اين بنياد بوده است و با هدف ترويج و گسترش پژوهش درحوزه‌هاي مختلف تاريخ فلسفه و مطالعات تطبيقي مکاتب فلسفي، اقدام به تاسيس اولين فصلنامه تخصصي در حوزه تاريخ فلسفه با شاخصه‌هاي نشريات علمي پژوهشي نمود. مجله تاريخ فلسفه بطور اختصاصي در زمينه تاريخ فلسفه، مکاتب فلسفي، پژوهش‌هاي تطبيقي، ريشه‌شناسي مکاتب و آراء فلسفي، پيوندهاي آراء فلسفي و شرايط محيطي و ... فعاليت خود را از تيرماه 1389 آغاز نمود. اکنون که تنها چند سال از آغاز بکار اين مجله ميگذرد، مجله اين افتخار را داشته که ناشر و مروج مطالعات و پژوهشهاي صاحبنظران و محققان با محوريت بازخواني تاريخ فلسفه باشد. گستره مقالات، فراواني استقبال اساتيد و محققان صاحبنام از يکسو و پژوهشگران جوان و دانشجويان، از سوي ديگر، ضريب تاثير قابل توجه و ... همه و همه دلالت بر موفقيت اين مجله و نائل آمدن به جايگاه شايسته خود دارد و نشان ميدهد که جاي اين مجله در سالها و دهه هاي گذشته خالي بوده است.

فصلنامه تاريخ فلسفه در تاريخ 90/12/24 موفق به اخذ درجه علمي‌پژوهشي از وزرات علوم، تحقيقات و فناوري گرديد و از شماره 8  مجله تاکنون با اين رتبه منتشر شده است.

نمايه‌ها و افتخارات:

فصلنامه تاريخ فلسفه از نخستين شماره در فهرست نشريات تخصصي فلسفي جهان (Philosopher’s Index) نمايه ميشود.

از ديگر پايگاه‌هايي که مقالات اين فصلنامه را نمايه ميکنند ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

ضريب تاثير:

1391: 0.0690

1390: 0.1060

مديران و دست‌اندرکاران:

(براي مشاهده کارنامه علمي هريک از اعضا بر روي نام آنها کليک کنيد)

 صاحب امتياز: انجمن علمي تاريخ فلسفه

مدير مسئول: آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي

سردبير: دکتر حسين کلباسي، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

اعضاي هيئت تحريريه:

دکتر حميدرضا آيت‌اللهي، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر عبدالرزاق حسامي‌فر، دانشيار فلسفه دانشگاه بين‌المللي امام خميني

دکتر نصرالله حکمت، استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر رضا داوري اردکاني، استاد فلسفه دانشگاه تهران

دکتر محمد تقي راشد محصل، استاد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران

دکتر احد فرامرز قراملکي، استاد فلسفه دانشگاه تهران

دکتر حسين کلباسي، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر سيدمصطفي محقق داماد، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر فتح الله مجتبايي، استاد  اديان و عرفان دانشگاه تهران

دکتر کريم مجتهدي، استاد فلسفه دانشگاه تهران

 

مترجم انگليسي: دکتر رويا خويي

ويراستار انگليسي: دکتر علي نقي باقرشاهي

ويراستار فارسي: فاطمه محمد

مدير اجرايي: مهدي سلطاني گازار

تلفن تماس:

واحد پيگيري مقالات: 88153221 (021)                      واحد اشتراک و فروش: 88153594 (021)