شوراي علمی

 

 

   جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی

  

 

  جناب آقای دکتر غلامحسين ابراهيمی دينانی

 

 

 

  جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی

 
 

  جناب آقای دکتر کريم مجتهدی

 

   

  جناب آقای دکتر سيد مصطفی محقق داماد