دبيرخانه تصحيح متون

 

از ملاصدرا نزديك به چهل و اندي كتاب و رساله باقي مانده است كه برخي شهرت و اهميت بسيار داشته و دارند. متأسفانه اين كتب پر از غلط و بصورت ناشايسته چاپ شده و برخي كمياب و محققان و متخصصان فلسفه از اين مشكل رنج مي بردند.

بنياد حكمت اسلامي  بر تصحيح انتقادي و فني و چاپ آن به بهترين شكل همت نهاد و بخشي بهمين منظور تشكيل داد.

در ابتداي امر اين بنياد با برنامه ريزيهاي از پيش تعيين شده در مرحله اول، اقدام به شناسايي نسخه هاي خطي نمود. بدين ترتيب فهرستي از كتابخانه هاي عمومي و شخصي داراي گنجينه هاي نُسخ خطي را تهيه كرد و در ضمن ان توانست در دراز مدت مجموعه اي از نسخ خطي نفيسي را از مجموع آثار ملاصدرا، شناسايي و بسياري از اين آثار را نيز تهيه نمايد، سپس با در اختيار داشتن فهرست عناوين نسخ دستنوشتة ملاصدرا كه بيش از چهل و دو عنوان كتاب يا رساله مي باشد اقدام به شناسايي اين آثار در فهرست كتابخانه ها نمود. اين بخش با در اختيار قراردادن مشخصات برخي از نسخ فهرست نشده در كتابخانه اي عمومي و شخصي، كارشناسان امر را جهت تهيه كتابشناسي جامع ملاصدرا ياري نموده است.

آثار ملاصدرا با توجه بنظر كارشناسان امر چهل و دو عنوان كتاب يا رساله است، رسالاتي نيز منسوب به وي مي باشد. برخي از نسخه ها دستنوشتة خود مؤلف (ملاصدرا) مي باشند كه وثاقت تصحيح را افزايش مي‌داد.