دبيرخانه دايمی همايش

يكي از راههاي بالابردن سطح دانش و معرفت در جامعه جهاني مبادله افكار و انديشه ها ميان فلاسفه و انديشمندان است

يكي از راههاي اين تبادل فكري برگزاري اجتماعاتي براي زنده نمودن ياد دانشمندان و انديشمندان و بزرگان است.

در اينگونه محافل علاوه بر اينكه نام و ياد و زندگي بزرگان به ميان مي آيد كاركردهاي علمي و يا معرفتي و خدمات آنها نيز به جامعه ملي يا جهاني معرفي و بازگو مي‌شود. محور اصلي فعاليت هاي بنياد حكمت اسلامي صدرا فراهم سازي فضائي است كه به بررسي، مبادله و نشر افكار جديد فلسفي در همه زمينه ها و نيز فلسفه هاي جديد و گذشته و معرفي بيشتر فلسفه اسلامي و بخصوص حكمت متعاليه صدرايي و شخصيت وي در داخل و خارج از كشور مي‌باشد برهمين اساس اين بنياد با برپايي همايش‌هاي داخلي، منطقه‌اي، بين‌المللي سعي در آماده‌سازي فضاي مناسب گفتگوي فلسفي و نيز معرفي هرچه بيشتر حكيم صدرالمتألهين در داخل و خارج از كشور نموده است.