جذب نيروهاي محقق و متخصص

 

اين مركز بر آن است كه از طريق جذب محققان و متخصصان صاحب‌نظر داخلي و خارجي ، بسيجي عمومي جهت تدوين تاريخي جامع و بي‌نظير كه خلأ آن در مجامع علمي و تحقيقاتي و منابع معتبر كاملاً هويداست، فراهم آورد.

براي تحقق اين هدف، انجمن علمي فلسفه به شناسايي و جذب نيروهاي متعهد و متخصص پرداخته و با اعلام فراخوان به اساتيد فلسفه در داخل و خارج كشور و دپارتمانهاي فلسفه سراسر جهان از همه فيلسوفان، انديشمندان و پژوهشگران براي مشاركت در اين طرح عظيم دعوت نموده است.