برگزاري جلسات هفتگي

 

جلسات هفتگي اين مركز از سال 1384 تاكنون به صورت منظم و مستمر و براساس برنامه‌ريزي و زمان‌بندي دقيق به سرپرستي رياست بنياد و با حضور اعضاي شوراي مركزي (دكتر ايلخاني، كلباسي، آيت‌اللهي، خدري، ملاصالحي و ...) و اساتيد برجسته زبانشناسي مانند خانم دكتر آموزگار، راشد محصل، مهشيد ميرفخرايي، زهره زرشناس)برگزار گرديده است. اهداف اصلي اين جلسات برنامه‌ريزي جهت انجام فعاليتهاي مركز، چگونگي ارتباط با اساتيد مختلف داخلي و خارجي، ارزيابي فعاليتها و مقالات نگارش يافته، برنامه‌ريزي جهت برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي تخصصي مي‌باشد.

 مصوبات اين جلسات پس از پايان هر جلسه در اختيار مسئولين مربوطه قرار مي‌گيرد. نظارت برنحوه عملكرد اين مصوبات برعهده رياست بنياد مي‌باشد.