سرمقاله
  ص 2

تحقيق

 «خلاقيت / خلافت انسان» در فلسفه و عرفان اسلامي
استاد سيد محمد خامنه اي   ص 5

 عالم خيال
دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني   ص 13

 نظري بر عالم خيال
دكتر رضا داوري اردكاني   ص 19

 نفس و خلاقيت آن
دكتر سيدمصطفي محقق داماد   ص 22

 شرطي ها و شروط صدق آنها در نظر منطق دانان مسلمان پس از ابن سينا
دكتر مرتضي حاج حسيني   ص 31

 مسئله كينونت نفوس قبل از ابدان در فلسفه ملاصدرا
يانس اشوتس   ص 39

 رابطه شاخت شناسي با هستي شناسي
دكتر ناصر عرب مؤمني   ص 46

 اصالت وجود در حكمت متعاليه و اصالت وجود غرب
دكتر طوبي كرماني   ص 55

 جبر علي و معلولي و آزادي اراده
دكتر علي ارشد رياحي   ص 59

 حكمت مشرقيه
مريم صانع پور   ص 65

 پارادايم «حكمت» و نقش آن در حل پارادوكس مطلق گرايي و نسبي گرايي
دكتر محمد خاقاني   ص 76

 برهان جهان شناختي در انديشه كانت و فلسفه اسلامي
دكتر عبدالرزاق حسامي فر   ص 83

ترجمه

 Mulla Sadra s Life, works, and Philosophy
Sayyid Muhammad Khamenei   ص 1